Υποβολή εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν με εργασία τους στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν σύντομη περίληψη της εργασίας τους το αργότερο μέχρι 15/07/2001.

Η περίληψη θα πρέπει να είναι γραμμένη σύμφωνα με τις Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης/Άρθρου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Συγγραφής των Άρθρων.

Η περίληψη και το τελικό κείμενο θα αποσταλούν στη Γραμματεία της ΕΕΕΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Word 6.0 ή 7.0) στη διεύθυνση: eeee@otenet.gr.