Στόχοι του Συνεδρίου

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, οι τρέχουσες διεθνείς ανακατατάξεις και οι έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των περιφερειών. Βεβαίως, για μία ολοκληρωμένη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού απαιτείται πλέον οργανωμένη πληροφοριακή υποδομή. Η συστηματική ανάλυση των μεθοδολογικών προβλημάτων εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, καθώς και η συμβολή της επιχειρησιακής έρευνας στη διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού αποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης του συνεδρίου.

Το συνέδριο θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες που ανοίγονται για

Σκοπός του συνεδρίου είναι να καταδείξει τη σημασία και τον ρόλο των μεθόδων και εργαλείων της επιχειρησιακής έρευνας στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού.