ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΡΘΡΟΥ

   

Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε μονό διάστημα με χαρακτήρες Times New Roman 11pt. Μετά από κάθε αλλαγή παραγράφου ακολουθεί διάστημα 6pt.

§         Ο τίτλος του άρθρου: στο κέντρο, κεφαλαίοι χαρακτήρες, bold, Times New Roman 12pt.

1 κενή σειρά

§         Το ονοματεπώνυμο του (των) συγγραφέα (ων): μικροί χαρακτήρες, bold, italics, Times New Roman 12pt

1 κενή σειρά

§         ΠΕΡΙΛΗΨΗ: στο αριστερό περιθώριο, κεφαλαίοι χαρακτήρες, bold, υπογράμμιση, Times New Roman 11pt.

§         Ακολουθεί από κάτω κείμενο 200-300 λέξεων σε μονό διάστημα και με χαρακτήρες Times New Roman 11pt.

2 κενές σειρές

§         3 - 4 λέξεις κλειδιά 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

 

Το άρθρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες συμπεριλαμβανομένων πινάκων, διαγραμμάτων και βιβλιογραφίας. Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε μονό διάστημα με χαρακτήρες Times New Roman 11pt. Μετά από κάθε αλλαγή παραγράφου ακολουθεί διάστημα 6pt.

1) Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει:

·       Ο τίτλος του άρθρου: στο κέντρο, κεφαλαίοι χαρακτήρες, bold, Times New Roman, 12pt.

            1 κενή σειρά

·       Το ονοματεπώνυμο του (των) συγγραφέα (ων): μικροί χαρακτήρες, bold, italics, Times New Roman 12pt.

·       Ο φορέας (φορείς) του (των) συγγραφέα (ων): μικροί χαρακτήρες, italics, Times New Roman 12pt.

            1 κενή σειρά

·       ΠΕΡΙΛΗΨΗ: στο αριστερό περιθώριο, κεφαλαίοι χαρακτήρες, bold, υπογράμμιση, Times New Roman, 11pt.

·       Ακολουθεί από κάτω κείμενο μέχρι 150 λέξεων σε μονό διάστημα και με χαρακτήρες Times New Roman 11pt.

            2 κενές σειρές

·       3-4 Λέξεις κλειδιά

            2 κενές σειρές

·       Ακολουθεί το κυρίως κείμενο γραμμένο σε μονό διάστημα με χαρακτήρες Times New Roman 11pt. Αλλαγή παραγράφου: 6pt.

2) Για τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων ακολουθείται αρίθμηση δεκαδικού συστήματος μέχρι 3 επίπεδα:

·       Ι. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟ: στο αριστερό περιθώριο, κεφαλαίοι χαρακτήρες, bold, Times New Roman 11pt.

·       ΙΙ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: στο αριστερό περιθώριο, μικροί χαρακτήρες, bold, Times New Roman 11pt

·       ΙΙΙ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟ: στο αριστερό περιθώριο, μικροί χαρακτήρες, italics, Times New Roman 11pt.

3) Οι Πίνακες και τα Σχήματα παρεμβάλλονται στο κείμενο μετά τη σχετική αναφορά. Η αρίθμησή τους γίνεται κατά κεφάλαιο π.χ. Πίνακας 2.1:, Σχήμα 3.2: Και ακολουθεί η λεζάντα. Αντίστοιχη αρίθμηση ακολουθείται και για πιθανές εξισώσεις όπου οι αριθμοί μπαίνουν σε παρένθεση στο δεξιό περιθώριο του κειμένου, π.χ. (4.1)

4) Τα περιθώρια των σελίδων είναι:

·       Πάνω: 4 cm

·       Κάτω, δεξιά, αριστερά: 3 cm

5) Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου αριθμούνται κατά σειρά μέσα σε αγκύλη π.χ. [ 7 ]. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ακολουθεί στο τέλος του κειμένου με τον τίτλο στο αριστερό περιθώριο, κεφαλαίοι χαρακτήρες, bold, Times New Roman 11pt. Ακολουθεί η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά με αρίθμηση ως εξής:

[1] Επίθετο, Μ.Ο. (1997), "Πλήρης τίτλος άρθρου ή βιβλίου", Τίτλος περιοδικού υπογραμμισμένος, Τόμος/Τεύχος περιοδικού ή εκδ. οίκος βιβλίου, σελίδες.

6) Οι σελίδες δεν αριθμούνται!!