Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν στην ΕΕΕΕ το Δελτίο Συμμετοχής μέχρι 15/07/2001. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής ή στο λογαριασμό της ΕΕΕΕ στην ΕΤΕ (υποκατάστημα Εξαρχείων με αρ. 116-480017/63).

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο είναι:

·          50.000 Δρχ. για τα μέλη της ΕΕΕΕ

·          60.000 Δρχ. για μη μέλη της ΕΕΕΕ

·          30.000 Δρχ. για μεταπτυχιακούς φοιτητές

και περιλαμβάνει το δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου, της συμμετοχής στις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και τη διάθεση υλικού και των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου.