Κρίσιμες ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων:                          15/07/2001

Ανακοίνωση αποδοχής:                         30/07/2001

Κατάθεση τελικού κειμένου:                  15/09/2001